ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า “ภาษีที่ดิน” นั้น มีการประกาศใช้ใน พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) ออกมาแล้ว

เหตุผลที่มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เนื่องมาจากรัฐบาลต้องการแบ่งเบาภาระประชาชนและต้องการกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในปีนี้ และยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ประกาศใช้ไปตั้งแต่ปี 2562 ว่าการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นสามารถทำได้ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

การลดภาษีที่ดิน มีผลกับที่ดินประเภทไหนบ้าง

ในรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ระบุไว้ว่า ให้ลดภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 ในอัตรา 15% สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี 2566 ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้

 1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
 2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
 3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากข้อ 1 และ 2
 4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

ดังนั้น ผู้ที่มีที่ดินจึงเสียภาษีเพียง 85% จากอัตราปกติที่ต้องเสียในปีภาษี 2566

นี้นอกจากนี้ จากพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ทำให้ที่ดินบางประเภทจะได้รับการลดภาษีเพิ่มเติมจากที่เคยได้รับจากพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เมื่อ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ให้ลดภาษีในอัตรา 15% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล ร้านทำผม ร้านอาหาร ร้านล้างรถ และห้างสรรพสินค้า

2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการลดภาษี 50% ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 เมื่อคำนวณลดภาษีในอัตรา 50% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียแล้ว ให้ลดภาษีลงอีกในอัตรา 15% ตัวอย่างที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการลดภาษี 50% ได้แก่

 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เฉพาะทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวได้มาทางมรดกและได้จดทะเบียนแล้วก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2562
 • ที่ดินที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้า
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อน

3. กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการลดภาษี 90% ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 แล้ว จะไม่ได้รับการลดภาษีเพิ่มอีก เนื่องจากมาตรา 55 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จะมีอัตราการลดภาษีสูงสุดอยู่ที่ 90% ยกตัวอย่างเช่น ที่ดินต่อไปนี้

 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินดังกล่าว
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนดังต่อไปนี้
 • โรงเรียนในระบบ
 • โรงเรียนนอกระบบ (ประเภทสอนศาสนา ตาดีกา ปอเนาะ)
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้
 • สวนสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
 • สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

สรุปทิ้งท้าย

การที่รัฐออกมาตรการลดภาษีมานั้นช่วยให้ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีได้มากขึ้น ส่วนใครที่กำลังคิดว่าอยากจะขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ก็ลองเข้ามาติดตามอ่านบทความที่น่าสนใจของ Property Flowได้ เพื่อช่วยให้คุณมีข้อมูลพร้อมสำหรับการจัดการทรัพย์และมองเห็นโอกาสทองที่จะทำกำไร

Improve online visibility for your real estate business!

Get in touch with us to see how we can help you.