Property Flow ภายในงาน Thailand Agent Summit 2018

Property Flow ภายในงาน Thailand Agent Summit 2018

Property Flow at Thailand Agent Summit 2018 จบไปได้ด้วยดี กับงาน Property Flow at Thailand Agent Summit 2018 ที่ผ่านมา ซึ่ง Property Flow ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็รส่วนหนึ่งของงานในการออกบูธและขึ้นพูดบนเวที ในหัวข้อ How to improve your workflow and connect to the world...