กฎหมายฉบับใหม่ ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ช่วยขจัดสถานการณ์ที่ถกเถียงหรือ ‘พื้นที่สีเทา’ ซึ่งมักเป็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าของบ้านและผู้เช่า

ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 พ.ค. 2561 สำหรับ ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน เช่น ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่จัดขึ้นสําหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย แต่ไม่รวมถึงหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

 

เจ้าของบ้านที่เช่าหรือเช่าช่วงหรือมากกว่าห้าคุณสมบัติ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในอาคารแบบเดียวกัน ตอนนี้จะเรียกว่า ” ธุรกิจเช่าซื้อที่อยู่อาศัย “

 

สรุปสาระสำคัญเป็นดังนี้

  • เจ้าของบ้านจะไม่สามารถขอให้เช่าบ้านได้มากกว่าหนึ่งเดือน และต้องวางเงินประกันล่วงหน้า 1 เดือน
  • ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งให้เจ้าของทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน
  • จ้าของบ้านจะไม่สามารถเคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าสาธารณูปโภค เพื่อปกป้องผู้เช่าจากการจ่ายน้ำและค่าไฟฟ้ามากกว่าที่ผู้เช่าใช้จริง
  • ห้ามผู้ประกอบธุรกิจหรือปิดกั้นไม่ให้ใช้ประโยชน์ ยึดหรือย้ายทรัพย์สิน ในกรณีผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ห้ามมิให้เจ้าของที่ดินตรวจดูทรัพย์สินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และห้ามมิให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสัญญาเช่าอีกด้วย
  • เมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดหากผู้เช่ามิได้ทําความเสียหายเจ้าของบ้านจะต้องคืนเงินประกันภายใน 7 วัน