Update 10 สินเชื่อบ้าน กลางปี 61 ล่าสุด โดยการรวบรวมข้อมูล สินเชื่อบ้าน 10 ธนาคารชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อ , ระยะเวลาการผ่อนชำระ, เอกสารเบื้องต้นประกอบการยื่นกู้, ค่าใช่จ่ายและค่าธรรมเนียมเบื้องต้น รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านล่าสุดที่แต่ละธนาคารเปิดเผยเป็นทางการ รายละเอียดทั้งหมดดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง

วงเงินสินเชื่อ : วงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณ 80% ของราคาประเมิน หรือเท่ากับหนี้ส่วนที่เหลือหากเป็นกรณีทำรีไฟแนนซ์

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบ :

 • เอกสารแสดงตัวผู้กู้ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน), ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน, สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด) เป็นต้น
 • เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด, สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย, เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์ , แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย : ค่าประเมินหลักประกัน, ค่าอากรแสตมป์, ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมิน, ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของมูลจำนอง, เบี้ยประกันภัย เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน :  

เพิ่มเติม : Click

ธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

วงเงินสินเชื่อ : กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย สามารถกู้ได้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกันและเมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุด 30 ปี อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารประกอบ :      

 • เอกสารทั่วไป : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ, สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า),ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น      
 • เอกสารการเงิน : ผู้มีรายได้ประจำแสดงสลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) , ข้าราชการบำนาญแสดงบัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แสดงเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ แสดงเอกสารแสดงการเดินบัญชี(Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ เป็นต้น    
 • เอกสารหลักทรัพย์ : สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

ค่าใช้จ่าย : ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน :

เพิ่มเติม : Click

ธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบ :     

 • เอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ , สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น     
 • เอกสารหลักประกัน สำเนาสัญญาซื้อขาย     
 • เอกสารยืนยันรายได้ ผู้มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน),ผู้มีธุรกิจส่วนตัว (เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ), ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป, สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า) ผู้มีอาชีพอิสระ (เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

ค่าใช้จ่าย : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ, ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน กรณีเป็นโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน 535 บาท กรณีหลักประกันทั่วไป/คอนโดพื้นที่เกิน 60 ตรม./บ้านเดี่ยว 5,000 บาท และ กรณีคอนโดพื้นที่ไม่เกิน 60 ตรม./ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 3,500 บาท ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท, ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน :

เพิ่มเติม : Click

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี) เอกสารประกอบ :   

 • เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาใบมรณบัตร และ ทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)    
 • เอกสารแสดงรายได้ รายได้ประจำ(สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง), สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน, สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน, สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนสำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี))    
 • เอกสารทางด้านหลักประกัน เช่น สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า) ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 ) สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี) แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

ค่าใช้จ่าย :

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน :

เพิ่มเติม : Click

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : สินเชื่อ For Home

วงเงินสินเชื่อ : วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน สูงสุด 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

เอกสารประกอบ :    

 • เอกสารทั่วไป : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ, สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า),ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น    
 • เอกสารการเงิน : ผู้มีรายได้ประจำแสดงสลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) , ข้าราชการบำนาญแสดง บัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แสดงเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ แสดงเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ เป็นต้น    
 • เอกสารหลักทรัพย์ : สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

ค่าใช้จ่าย : ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าเบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่ออื่นๆ ให้ดำเนินการจัดเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานธนาคาร 

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน :

เพิ่มเติม : Click

ธนาคารกรุงไทย : สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก (Krungthai Smart Home Loan)

วงเงินสินเชื่อ : วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุด 30 ปี หากซื้อที่ดินไว้ปลูกบ้านในอนาคตกู้ได้สูงสุด 15 ปี

เอกสารประกอบ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด(กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน) รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือตึกแถว ที่ต้องการซื้อ

ค่าใช้จ่าย : ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม, ค่าประเมิน 2,500 บาท, ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ, ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้, อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 14.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน : ปีที่ 1 = 3.25% หลังจากนั้น MLR – 0.25%  สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ธนาคารออมสิน : สินเชื่อเคหะ

วงเงินสินเชื่อ : ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย : สอบถามธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน :

เพิ่มเติม : Click

 

ธนาคารทหารไทย : สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี

วงเงินสินเชื่อ : วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท กรณีไม่เกิน 10 ล้านบาท (วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด และ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป) กรณี 10 ล้านบาทขึ้นไป (วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า)

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบ :    

 • พนักงานประจำ แสดงสำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)    
 • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์ แสดงสำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน) สลิปเงินเดือน(กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)    • ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ แสดงสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงาน
 • เอกสารหลักประกัน แสดง สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนา นส.3 ก ทุกหน้า สำเนาใบจอง หรือ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย

ค่าใช้จ่าย : สอบถามธนาคาร 
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน :

เพิ่มเติม : Click

 

ธนาคารเกียรตินาคิน : สินเชื่อบ้าน KK Home Loan

วงเงินสินเชื่อ : วงเงินอนุมัติสูงสุด 105% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า สูงสุด 50 ล้านบาท กรณีราคาซื้อขาย ≥ 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุดถึง 30 ปี

เอกสารประกอบ :    

 

 • เอกสารแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด) สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรกที่มีที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ (1 ชุด) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)    
 • เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ เช่น สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด) เป็นต้น    
 • เอกสารแสดงหลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน แบบบ้าน + ผังโครงการ (กรณีซื้อโครงการจัดสรร) เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย : สอบถามธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน :

เพิ่มเติม : Click

ธนาคารธนชาติ : สินเชื่อบ้านใหม่

วงเงินสินเชื่อ : วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี ( อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี)

เอกสารประกอบ : สอบถามธนาคาร

ค่าใช้จ่าย : สอบถามธนาคาร

 

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน :

เพิ่มเติม : Click

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ : สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)

เอกสารประกอบ : สอบถามธนาคาร

ค่าใช้จ่าย :

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน :

เพิ่มเติม : Click

รวมรวบข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561

ขอบคุณข้อมูลจาก TerraBKK

 


บทความอื่นๆ

 

อ่านเพิ่มเติมคลิก